BG | EN
 
Моля попълнете всички данни коректно и до два работни дни ще получите оферта за желаната от вас услуга. Възможно е служител на фирмата да се свърже с вас за уточняване на някои детайли ако възникне такава нужда – това е с цел нашата оферта да бъде максимално точна и изцяло коректна спрямо вас.

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

Всички данни, които попълните в този въпросник се разглеждат при пълна конфиденциалност и в съответствие със закона за зашита на личните данни.

Данни за организацията
Име на организация: *
Булстат: *
Ид. номер по ДДС:
Адрес по регистрация: *
Адрес на управление (ако е различен):
Адрес на площадка (ако е различен):
Ако организацията е част от някаква група или структура, моля пояснете:
Брой инсталации – уточнете: *
МОЛ/ Изпълнителен Директор/ Управител: *
Представител на предприятието: *
Длъжност на представителя: *
Телефон: *
Мобилен:
Факс:
E-mail: *
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
 
Моля опишете вида на инсталацията:
 
Желана дата за верификация: *
 
Процес на емисии на СО2, които ще бъдат верифицирани: *
 
Очаквано количество емисии: *
 
Имате ли изготвен Доклад за емисии?: *
 
Консултантска фирма/консултант участвала в създаването на доклада (ако има такива):
 
Източници на емисии и характеристики на системата за мониторинг и докладване.Моля опишете според разрешителното ви за емисии, всички сурови и помощни материали, консумацията на които произвежда емисии на СО2. Също така опишете системите, използвани за мониторинг и докладване: *
Вид материал
Процес довел до СО2 емисии
Одобрен алгоритъм
Метод за мониторинг
Регистриране на данните
Например: течно гориво
Например: горене
Например: 2а
Например: фактури или измервателната система на доставчика
Например: счетоводната програма или протоколи от измервания
 
Спомагателна документация на системата за мониторинг и докладване (M&R система) Моля опишете цялата документация, която верифицира неточността във вашата система за мониторинг и докладване.
M&R система
Документи
Източник
Дата на издаване
Например: счетоводната система
Например: заверен счетоводен баланс
Например: Министерство на икономиката
Например: 01-01-2007
 
Работен език (за верификацията):
 
Имате ли сертифицирана система за управление и ако „да”, моля обяснете каква:
 
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
Как разбрахте за ЕвроБул Верифай?
  
 
Моля посочете името на лицето (физическо или юридическо), насочило Ви към ЕвроБул Верифай: