BG | EN
 
ЕвроБул Верифай – Орган за верификация на емисии
Верификация на Годишни доклади за емисии на инсталации в рамките на Схемата за търговия с емисии според Европейската директива 2003/87/ЕС и Решението на Европейската комисия 2004/156/ЕС (ръководства за мониторинг и докладване на емиссите на парникови газове съгласно Директивата на Европейския съюз).

На Верификация на доклади за емисии подлежат следните групи инсталации от страните-членки на Европейската общност:
  • Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на инсталациите за опасни или твърди битови отпадъци)
  • Петролни рафинерии