BG | EN
 
ЕвроБул Серт – орган за сертификация на продукти – СЕ маркировка
ЕвроБул Серт работи в сферата на оценката на съответствието, свързана със сертификацията на продукти, съгласно директивите от новия подход.
Към фирмата е структурирана и Строителна Лаборатория за Изпитване и Калибриране.
Основни дейности на ЕвроБул Серт са:
  • Оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно Директива 89/106/ЕЕС и съответната българска наредба.
  • Оценяване на съответствието на детски играчки съгласно Директива 88/378/ЕЕС и съответната българска наредба.
  • Оценяване на съответствието на продукти в съответствие с Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС и съответната българска наредба.
  • Оценяване на съответствието на ел. Съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението по Директива за нисковолтова апаратура 2006/95/ЕС и съответната българска наредба.