BG | EN
 
ЕвроБул Ловико – Комплексен център за изпитване и калибриранe
КЦИК “ЛОВИКО” е акредитиран от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” г. със значително разширение на обхвата по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат БСА РЕГ. № 13 ЛИК / 28.02.2013 г., валиден до 28.02.2017 г.).

В двата офиса на КЦИК “ЛОВИКО” (офис „Павликени”, офис „Бургас”) се предлагат услуги по:
Акредитирано изпитване на богата продуктова гама от вина, спиртни напитки, води, храни, други продукти и взимане на проби от тях.
Продуктите се изпитват и пробовземат по ISO-стандарти, EN - Европейски норми, O.I.V.-методи, БДС, Европейска Фармакопея, валидирани лабораторни методи и др. КЦИК “ЛОВИКО” извършва органолептични/сензорни, физикохимични, химични и микробиологични изпитвания на горепосочените продукти.
Акредитирано калибриране на 8 групи средства за измерване на химически състав и свойства (физикохимични, оптични, маса), като осъществява анализ и оценка на неопределеността на проведените измервания:
  • Алкохолни анализатори, ебулиометри, ултразвукови анализатори
  • Турбидиметри, нефелометри
  • Спектрофотометри (в ултравиолетовата и видимата), фотометри (фотоколориметри)
  • Пехаметри, пехайонметри, титратори
  • Кондуктометри
  • Поляриметри
  • Рефрактометри
  • Везни с неавтоматично действие (аналитични, прецизни, технически), клас на точност специален (I), висок (II), среден (III), обикновен (IIII)