BG | EN
 
ЕвроБул Контрол – Контролни услуги, консултиране, обучение, междулабораторни сравнения
ЕВРОБУЛ КОНТРОЛ ООД предлага услуги по консултиране, разработване, внедряване и/или актуализиране на:
  • Системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране
  • Системи за управление на качеството по БДС EN ISO/IEC 17020 за органи за контрол
  • Системи за управление на качеството по БДС EN ISO 15189 за медицински лаборатории.
ЕвроБул Контрол извършва дейности по оценяване на съответствието с добрата лабораторна практика (GLP).
Дружеството организира и провежда краткосрочни специализирани курсове по горепосочените системи за управление по тематики:
  • Основни изисквания към лаборатории или органи за контрол по стандартите на акредитация
  • Проследимост на измерванията, валидиране и/или верифициране на методи за измерване, метрологично потвърждаване на средствата за измерване
  • Вземане на проби (извадки), изисквания, специфика, методи.
  • Актуални тенденции в развитието на лаборатории, лабораторен мениджмънт и маркетинт
  • Актуални тенденции в развитието на органи за контрол по електробезопасност, физични и химични фактори на работната и околната среда
  • Вътрешни одитори в лаборатории и органи за контрол по стандарта БДС EN ISO 19011.