BG | EN
 
ЕвроБул Контрол Ай Ти Си – Контролни услуги
ЕвроБул Контрол Ай Ти Си ООД се занимава с:
  • Контрол на параметри по електробезопасност
  • Контрол на физични и химични фактори на средата
  • Контрол на атмосферен въздух
  • Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
ЕвроБул Контрол Ай Ти Си ООД извършва оценяване на съответствието съгласно принципите на EN ISO/IEC 17020 въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (нормативни актове, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти.