BG | EN
 
Моля попълнете всички данни коректно и до два работни дни ще получите оферта за желаната от вас услуга. Възможно е служител на фирмата да се свърже с вас за уточняване на някои детайли ако възникне такава нужда – това е с цел нашата оферта да бъде максимално точна и изцяло коректна спрямо вас.

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

Всички данни, които попълните в този въпросник се разглеждат при пълна конфиденциалност и в съответствие със закона за зашита на личните данни.

Данни за организацията
Име на организацията: *
Булстат: *
Ид. номер по ДДС:
Адрес по регистрация: *
Адрес на управление (ако е различен):
Адрес на площадка (ако е различен):
Ако организацията е част от някаква група или структура, моля пояснете:
МОЛ/ Изпълнителен Директор/ Управител: *
УПР/ Представител на ръководството: *
Длъжност на УПР: *
Телефон: *
Мобилен:
Факс:
E-mail: *
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
 
Желана услуга: *
Други:
 
Имате ли участия в други проекти?:
Ако ДА, моля опишете подробно последните три проекта, в които вашата организация е взела участие и какви са резултатите от тях:
 
Предмет на дейност (процеси/продукти/проектиране): *
 
Брой служители в организацията: *
 
Работен език:
 
Консултантска фирма/консултант участвала в разработване (ако има такива):
 
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
Как разбрахте за ЕвроБул Рейтинг?
  
 
Моля посочете името на лицето (физическо или юридическо), насочило Ви към ЕвроБул Рейтинг: