BG | EN
 
Моля попълнете всички данни коректно и до два работни дни ще получите оферта за желаната от вас услуга. Възможно е служител на фирмата да се свърже с вас за уточняване на някои детайли ако възникне такава нужда – това е с цел нашата оферта да бъде максимално точна и изцяло коректна спрямо вас.

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

Всички данни, които попълните в този въпросник се разглеждат при пълна конфиденциалност и в съответствие със закона за зашита на личните данни.

Данни за организацията
Име на организацията: *
Булстат: *
Ид. номер по ДДС:
Адрес по регистрация: *
Адрес на управление (ако е различен):
Адрес на площадка (ако е различен):
Ако организацията е част от някаква група или структура, моля пояснете:
МОЛ/ Изпълнителен Директор/ Управител: *
Лице за контакт: *
Длъжност на контактно лице: *
Телефон: *
Мобилен:
Факс:
E-mail: *
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
 
Желана услуга: *
Други:
Обхват на пробовземане/изпитване/калибриране/ Продукти/ Измервателни уреди.
Моля посочете типа на продукта или средството за измерване: *
 
Моля посочете показателите и граничните стойности на изпитване /калибриране: *
 
Брой служители в организацията: *
 
Работен език (за изпитването /протоколи):
 
Имате ли сертифицирана система за управление и ако „да”, моля обяснете каква:
 
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
Как разбрахте за ЕвроБул Ловико?
  
 
Моля посочете името на лицето (физическо или юридическо), насочило Ви към ЕвроБул Ловико: