BG | EN
 
Европейска Директива 89/106/ЕЕС
 
Сертификация на строителни продукти
 

ЕвроБул Серт е лице за оценка на съответствието на строителни продукти. Сертификацията на строителни продукти се извършва в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС и наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти.

 

Организационна структура на ЛОС


Важна информация относно сертификация на продукти съгласно Наредба за Съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти!

Информация относно подаване и обработка на молби, жалби и възражения.

Информация относно промяна в изискванията по сертификация вследствие на изменения на нормативно-техническата база, смяна на собствеността, структурата на управление на доставчика и други съществени промени.